Idź do treści strony
Budynek i schody Morąskie Centrum AktywnościWitamy!

Pływalnia "Morąska Perła"

20/10/2015

Cele

Kategoria: Bez kategorii

Cele projektu odnoszą się do kierunków rozwiązywania ustalonych w Strategii Rozwuju Społeczno - Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Głównym założeniem strategii jest spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy.

Celem nadrzędnym inwestycji jest:

  • Wzrost potencjału turystycznego Gminy i regionu poprzez rozwój wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Cel nadrzędny projektu jest zgodny z celami 2 osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, tj. „Wzrost udziału turystyki w gospodarce regionu poprzez zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej regionu”, a także z celem działania 2.1. „Wzrost potencjału turystycznego” i poddziałania 2.1.3, którego najważniejszym celem jest „Wzrost potencjału turystycznego województwa poprzez rozwój wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”.

Cel bezpośredni projektu:

„Zwiększenie i przezwyciężenie sezonowości oferty turystycznej w Gminie Morąg i regionie”

Budowa wielofunkcyjnej, całorocznej krytej pływalni służyć będzie turystom, oraz społeczności lokalnej Gminy i regionu. Promowanie rozwoju turystyki oraz zdrowia i rekreacji przyczyniać się będzie do podnoszenia konkurencyjności i spójności społeczno-ekonomicznej regionu warmińsko-mazurskiego.

Celem strategicznym projektu jest dążenie do rozwoju Gminy Morąg jako miejscowości rekreacyjno – turystyczno - wypoczynkowej, tak by zapewnić atrakcyjność turystyczną regionu przez cały rok.

  1. Celem szczegółowym projektu jest zapewnienie lokalnej młodzieży, mieszkańcom gminy i powiatu, a także osobom przyjezdnym, dostępu do miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego umożliwiającego rozwój kultury fizycznej oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.
  2. Drugim celem szczegółowym jest przyczynienie się do podniesienia poziomu zdrowia mieszkańców, poprzez ich aktywizację sportową.
  3. Trzeci cel to podniesienie atrakcyjności Morąga jako miejsca wypoczynku, dzięki rozszerzeniu spektrum usług turystycznych. W połączeniu z innymi inwestycjami, kompleks sportowo-rekreacyjny stanie się atrakcyjny, także poza sezonem letnim.